Zásady ochrany osobných údajov

www.cisteauticko.eu (aktualizované 06.06.2024)

Kto spracúva Vaše osobné údaje ?

Vaše osobné údaje spracúva spoločnosť HM-MH s. r. o.so sídlom Púpavova 49, 841 04 Bratislava – Dúbravka, Slovenská republika, IČO: 47 798 637, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 99133/B (ďalej len ako ,,prevádzkovateľ“). Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom ste v postavení dotknutej osoby, t. j. osoby o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Vaše osobné údaje budú spracúvané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.

Akými právami disponujete v postavení dotknutej osoby ?

  • Právo na prístup – máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícií, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame.
  • Právo na opravu – ak si myslíte že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
  • Právo na výmaz (na zabudnutie) – máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov.
  • Odvolať súhlas – v prípadoch , kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.
  • Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje.
  • Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu.
  • Právo namietať – máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch.
  • Právo na to, aby sa na Vás nevzťahovalo automatizované individuálne rozhodovanie vrátane
  • Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
V prípade, ak je poskytnutie osobných údajov  zákonnou / zmluvnou požiadavkou, ste ako dotknutá osoba povinná poskytnúť tieto osobné údaje. Neposkytnutie osobných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať za následok neuzavretie zmluvného vzťahu. V prípade podania námietky týkajúcej sa spracúvania Vašich osobných údajov, máte právo podať podnet alebo žiadosť písomne na adresu sídla spoločnosti: Púpavova 49, 841 04 Bratislava – Dúbravka, Slovenská republika alebo na e-mail: hmmhsro@gmail.com .   Prevádzkovateľ nebude používať Vaše osobné údaje na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.  

Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov

E-SHOP 3
    Kontaktný formulár 3
    Registrácia 4
    Objednávky 4
    Opustený košík 5
    Referencie 6
    Reklamácie 7
ÚČTOVNÉ A DAŇOVÉ POVINNOSTI 8
SOCIÁLNE SIETE – KOMUNIKÁCIA 9
UPLATŇOVANIE PRÁV DOTKNUTÝCH OSÔB – OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 10
UPLATŇOVANIE PRÁVNYCH NÁROKOV 11
SPRÁVA SIETE 12
 

E-SHOP

Kontaktný formulár

Účel spracúvania  zabezpečovanie komunikácie prostredníctvom kontaktného formulára na webe, vybavovanie žiadostí
Právny základ oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Hlavným oprávneným záujmom je zabezpečovanie efektívnej komunikácie prostredníctvom webu
Kategória dotknutých osôb záujemcovia o informácie
Kategória osobných údajov meno, e-mailová adresa, predmet správy  
Kategórie príjemcov poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona  
Lehota na výmaz osobných údajov 10 dní od skočenia mesiaca, v ktorom bol dopyt doručený  

Registrácia

Účel spracúvania  evidencia registrovaných členov e-shopu, správa registrovaných účtov
Právny základ súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. písm. a) Nariadenia GDPR
Kategória dotknutých osôb registrovaní členovia
Kategória osobných údajov e-mail, prihlasovací údaj (heslo) po vykonaní registrácie budú predmetom spracovania aj údaje o realizovaných nákupoch/objednávkach
Kategórie príjemcov poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona,
Lehota na výmaz osobných údajov 2 roky odo dňa posledného prihlásenia registrovaného člena  
Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám neuskutočňuje sa

Objednávky

Účel spracúvania  uzatváranie a správa objednávok vykonaných prostredníctvom webovej stránky (e-shopu)
Právny základ zmluvný vzťah v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR
Kategória dotknutých osôb klienti/osoby oprávnené konať v mene klienta ak je klient právnická osoba/kontaktná osoba klienta
Kategória osobných údajov meno, priezvisko, ulica, mesto, PSČ, kraj/región, e-mail, tel. číslo, predmet objednávky, údaje súvisiace s platbou   názov a osobitné fakturačné údaje, ak je klientom právnická osoba alebo SZČO (najmä IČO, IČ DPH, DIČ)
Kategórie príjemcov poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, externý partner poskytujúci balíkobox, do ktorého má byť tovar doručený, externí partneri poskytujúci platobnú bránu  
Lehota na výmaz osobných údajov 10 rokov od vykonania objednávky  
Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám neuskutočňuje sa

Opustený košík

Účel spracúvania  rezervácia tovaru v rámci systému opustený košík – uloženie údajov z nákupného košíka po odchode z webovej stránky
Právny základ predzmluvný vzťah v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR
Kategória dotknutých osôb potenciálni klienti
Kategória osobných údajov IP adresa, informácie z nákupného košíka
Kategórie príjemcov poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona  
Lehota na výmaz osobných údajov 48 hodín od umiestnenia produktov do nákupného košíka  
Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám neuskutočňuje sa

Referencie

Účel spracúvania  zverejňovanie referencií klientov – ohodnocovanie kvality poskytovaných produktov a služieb klientmi
Právny základ oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Hlavným oprávneným záujmom je informovanie verejnosti o kvalite poskytovaných produktov a služieb
Kategória dotknutých osôb klienti/osoby oprávnené konať v mene klienta ak je klient právnická osoba
Kategória osobných údajov meno, údaje uvedené v referencií
Kategórie príjemcov poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona  
Lehota na výmaz osobných údajov po dobu prevádzkovania webovej stránky na ktorej bola referencia uverejnená, prípadne po dobu pokiaľ klient nepožiada o výmaz referencie  
Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám neuskutočňuje sa

Reklamácie

Účel spracúvania  evidencia a vybavovanie reklamácií
Právny základ zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zmluvný vzťah v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Kategória dotknutých osôb klienti, osoba oprávnená konať v mene klienta, ak je klientom právnická osoba
Kategória osobných údajov meno, priezvisko, ulica, mesto, PSČ, kraj/región, e-mail, tel. číslo, predmet objednávky, údaje súvisiace s platbou   názov a osobitné fakturačné údaje, ak je klientom právnická osoba alebo SZČO (najmä IČO, IČ DPH, DIČ), osobné údaje súvisiace s predmetom reklamácie v súlade so zásadou minimalizácie, údaje uvedené v objednávke
Kategórie príjemcov poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, externý partner zabezpečujúci evidenciu objednávok
Lehota na výmaz osobných údajov 5 rokov od vybavenia agendy súvisiacej s reklamáciou  
Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám neuskutočňuje sa

ÚČTOVNÉ A DAŇOVÉ POVINNOSTI

Účel spracúvania  plnenie zákonných povinností v oblasti daní a účtovníctva na úseku obchodných vzťahov
Právny základ zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákon č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
Kategória dotknutých osôb klienti, osoby oprávnené konať v mene klientov
Kategória osobných údajov meno, priezvisko, číslo bankového účtu (prípadne e-mail), údaje súvisiace s platbou, identifikačné údaje spoločnosti na základe ktorých môže dôjsť k identifikácií dotknutej osoby, ak je klientom právnická osoba,
Kategórie príjemcov poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, sprostredkovateľ zabezpečujúci plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa
Lehota na výmaz osobných údajov 10 rokov od splnenia zákonnej povinnosti
Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám   neuskutočňuje sa

SOCIÁLNE SIETE – KOMUNIKÁCIA

Účel spracúvania  zabezpečovanie komunikácie prostredníctvom sociálnych sietí
Právny základ oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Hlavným oprávneným záujmom je zabezpečovanie efektívnej komunikácie
Kategória dotknutých osôb záujemcovia o informácie
Kategória osobných údajov údaje poskytnuté pri vykonávaní komunikácie prostredníctvom sociálnych sietí
Kategórie príjemcov poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, prevádzkovateľ sociálnych sietí  
Lehota na výmaz osobných údajov po dobu aktívneho využívania konta na sociálnych sieťach  
Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám neuskutočňuje sa

UPLATŇOVANIE PRÁV DOTKNUTÝCH OSÔB – OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Účel spracúvania  evidencia uplatnených práv dotknutých osôb a porušení ochrany podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, evidencia uplatnených práv dotknutých osôb podľa Kapitoly III a oznámení podľa čl. 33 a 34 Nariadenia 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov
Právny základ oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Hlavným oprávneným záujmom je evidencia uplatnených práv a oznámení porušenia ochrany osobných údajov
Kategória dotknutých osôb dotknuté osoby, ktorých sa podanie na uplatnenie práva týka; dotknuté osoby, ktorých sa porušenie ochrany osobných údajov týka
Kategória osobných údajov údaje vzťahujúce sa pre uplatnenie práva, údaje, ktoré uvedie oznamovateľ pri oznámení porušenia ochrany
Kategórie príjemcov poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona
Lehota na výmaz osobných údajov do 6 mesiacov od uplynutia 5 rokov od uplatnenia práva resp. vzniku porušenia ochrany údajov  
Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám neuskutočňuje sa

UPLATŇOVANIE PRÁVNYCH NÁROKOV

Účel spracúvania  uplatňovanie právnych nárokov vyplývajúcich zo záväzkových vzťahov
Právny základ oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Hlavným oprávneným záujmom je uplatňovanie právnych nárokov.
Kategória dotknutých osôb klienti, osoby oprávnené konať v mene klientov
Kategória osobných údajov meno, priezvisko, titul, funkcia, e-mail, tel. číslo, identifikačné údaje spoločnosti, na základe ktorých je možné identifikovať dotknutú osobu, ak je klientom právnická osoba, údaje uvedené v objednávke/zmluve
Kategórie príjemcov poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona  
Lehota na výmaz osobných údajov pri práve na náhradu škody plynie premlčacia doba odo dňa, keď sa poškodený dozvedel alebo mohol dozvedieť o škode a o tom, kto je povinný na jej náhradu (subjektívna lehota), končí sa však najneskôr uplynutím 10 rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu povinnosti.  
Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám neuskutočňuje sa

SPRÁVA SIETE

Účel spracúvania zabezpečenie správy siete (sieťová bezpečnosť, informačná bezpečnosť)  
Právny základ oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je zabezpečenie informačnej a sieťovej bezpečnosti
Kategória osobných údajov osobné údaje nachádzajúce sa vo vymedzených pracovných staniciach, osobné údaje v elektronickej podobe, ktorých spracúvanie je nevyhnutné pre náležité zabezpečenie informačnej a sieťovej bezpečnosti
Lehota na výmaz osobných údajov v závislosti od spracovateľskej operácie
  Kategórie príjemcov subjekty ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom
Kategória dotknutých osôb osoby, ktorých osobné údaje sú spracúvané v rámci elektronického spracovania dát (uvedené sa vzťahuje na všetky dotknuté osoby, vymedzené v týchto zásadách spracúvania osobných údajov)  
Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám   neuskutočňuje sa

COOKIES

Aké súbory cookies spracúvame ?

Technické cookies

Niektoré súbory cookies musíme používať preto, aby sme zabezpečili fungovanie prevádzky našej webovej stránky. V súvislosti so spracúvaním týchto cookies sa preto nevyžaduje Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov.

Účel spracúvania  spracúvanie nevyhnutných súborov cookies, za účelom zabezpečenia fungovania prevádzky webovej stránky
Právny základ oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Hlavným oprávneným záujmom je zabezpečenie riadnej a bezchybnej prevádzky webovej stránky.
Kategória dotknutých osôb návštevníci webovej stránky
Kategória osobných údajov jedinečný identifikátor, ktorý je súčasťou cookies
Kategórie príjemcov poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, správca webovej stránky  
Lehota na výmaz osobných údajov údaje budú spracúvané po dobu nevyhnutnú pre splnenie požiadaviek, t. j. po dobu trvania spojenia pri prehliadaní webovej stránky. Exspirácia cookies je uvedená sekcií „nastavenia cookies“  
Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám neuskutočňuje sa

Aké ďalšie súbory cookies spracúvame ?

Informácia o tom, aké ďalšie súbory cookies spracúvame je dostupná TU . Právnym základom spracúvania týchto cookies súborov je čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR, čo znamená, že tieto súbory cookies budeme spracúvať za predpokladu, že nám k takémuto spracúvaniu udelíte váš slobodný súhlas. Súhlas so spracúvaním môžete udeliť „kliknutím“ v paneli so súbormi cookies v závislosti od vášho preferovaného nastavenia. Súhlas môžete odvolať  opätovným „kliknutím“ v paneli so súbormi cookies v závislosti od vašej preferencie týkajúcej sa zastavenia spracúvania vybraných cookies súborov. Táto informačná povinnosť priamo nadväzuje na informácie uvedené v cookies lište nachádzajúcej sa v päte webovej stránky. Uvedená cookies lišta obsahuje doplňujúce informácie pre zabezpečenie transparentného plnenia informačnej povinnosti.

V uvedenom prípade môžu byť príjemcami osobných údajov:
– Správca webovej stránky

Ako môžete spravovať súbory cookies ?

Súbory cookie nastavené a používané na našej webovej stránke môžete spravovať výberom vami preferovaného nastavenia v paneli na udelenie súhlasu so súbormi cookies. Ak budete chcieť neskôr upraviť svoje nastavenia súborov cookies vrátane zrušenia súhlasu s nimi, môžete tak urobiť kedykoľvek kliknutím na odkaz Spravovať súbory cookies, ktorý nájdete v päte webovej stránky, prípadne prostredníctvom internetového prehliadača. Súbory cookies nastavené na základe predchádzajúcich výberov ostanú uložené v prehliadači, po zrušení súhlasu sa však nebudú používať. Tieto súbory cookies si môžete zobraziť alebo vymazať manuálne v nastaveniach prehliadača.